Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 13.01.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek składany w formie elektronicznej

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju  Związkowego  Brandenburgia (ILB).

Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego ILB należy wydrukować i podpisać wskazane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia i przekazać je najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu naboru na adres WS:

Wspólny Sekretariat

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1aD-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo,  powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe
 • prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz partnerzy społeczni i ich organizacje
 • placówki naukowe
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Kształcenie:

 • kształcenie zawodowe
 • współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie
 • pozyskanie i zapewnienie odpowiedniego potencjału wykwalifikowanych kadr gospodarki
 • transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży
 • sieciowe powiązanie regionalnych rynków pracy i edukacji
 • wzmocnienie współpracy szkół wyższych

Dokształcanie:

 • dokształcenie – z priorytetem kwalifikacji transgranicznych
 • współpraca podmiotów kształcenia ustawicznego (np. szkół wieczorowych)

Obszary przekrojowe:

 • poprawa dostępności oferty edukacyjnej sąsiada
 • rozbudowa i modernizacja transgranicznych placówek edukacyjnych takich jak polsko-niemieckie przedszkola, szkoły ogólnokształcące, placówki szkolenia i dokształcania
 • jakościowa poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych na rzecz współpracy edukacyjnej
 • inwestycje na rzecz wprowadzania transgranicznej oferty e-learningu
 • edukacja na rzecz trwałego rozwoju
 • edukacja językowa

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie programu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

alokacja dla tego naboru: 6 mln EUR EFRR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Pakiet dokumentów aplikacyjnych na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Pakiet dokumentów aplikacyjnych na stronie programu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura rozpatrywania skarg

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a 15230 Frankfurt n. Odrą Niemcy

tel. +49 335 60676 9950 faks: +49 335 606769959

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de

 Informacje udzielane są przez pracowników WS zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

Linki

Strona programu