Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, Polska-Słowacja (mikroprojekty), Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 9.09.2016

Wyniki naboru 7.12.2016

Informacje o wybranych projektach

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Dla polskich wnioskodawców - odpowiednio:

 • Związek Euroregion „Tatry”, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, tel. 18 266 99 81
 • Stowarzyszenie ”Region Beskidy”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Widok 18/1-3, tel. 33 488 89 20
 • Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, 35-064 Rzeszów, Rynek 16, tel. 17 852 52 05

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są w postaci elektronicznej przez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Euroregionu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikujących się mikrobeneficjentów dostępne są na stronie Euroregionu Tatry, Euroregionu Beskidy oraz Euroregionu Karpackiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania finansowane w 3. osi priorytetowej mają na celu m.in. zwiększenie liczby polsko-słowackich inicjatyw prowadzonych przez placówki edukacyjne po obu stronach granicy, w tym we współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie staży i praktyk zawodowych.  

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny. 

Nie ma możliwości dofinansowania mikroprojektów mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej, np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski będą podlegały ocenie: 

 • formalnej i kwalifikowalności
 • technicznej (w przypadku mikroprojektów z elementami infrastruktury lub IT)
 • merytorycznej.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego mikroprojektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter realizowanych działań oraz spełnienie warunków ustalonych dla naboru.

Szczegółowe kryteria oceny znajdują się na stronach internetowych Euroregionów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla mikroprojektów wspólnych - 100 tys. euro, dla mikroprojektów indywidualnych – 50 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W 3. osi priorytetowej: dla Euroregionu Tatry - ok. 340 tys. euro, dla Euroregionu Beskidy - 112,4 tys.euro, a Euroregionu Karpackiego - ok. 340 tys. euro.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane odpowiednio na stronie  Euroregionu Tatry, Euroregionu Beskidy oraz Euroregionu Karpackiego.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane odpowiednio na stronie Euroregionu Tatry, Euroregionu Beskidy oraz Euroregionu Karpackiego.

Wzór umowy o dofinansowanie

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie mikroprojektów obowiązują zasady opublikowane odpowiednio na stronie Euroregionu Tatry, Euroregionu Beskidy oraz Euroregionu Karpackiego.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca Partnerowi Wiodącemu/Wnioskodawcy opisana została na stronach internetowych Euroregionów.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, zamieszczone są  na stronach internetowych Euroregionów.