Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 16.02.2016

Podczas posiedzenia w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji Komitet Monitorujący zatwierdził sześć projektów parasolowych wraz z rekomendacjami.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz słowackim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Związek Euroregionu „Tatry”

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów parasolowych polegających w szczególności na wdrażaniu mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 859 864,68 euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku beneficjenta

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek wypełniany jest w generatorze wniosków. Dla wnioskodawców została stworzona przygotowana Instrukcja przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

n/d

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.