Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.05.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 8.05.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 8.05.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowane, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu(np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 7 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 z dnia 24.04.2018 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 1 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik nr 2 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 8a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 13.12.2018 r.
Załącznik nr 8b - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - dotyczy państwowych jednostek budżetowych
Załącznik nr 9 - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 z dnia 28.03.2018 r. (PDF, 731.67 KB) - NIEAKTUALNY

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 z dnia 28.02.2018 r. (PDF, 1062.19 KB) - NIEAKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 13.12.2018 r.

Załącznik nr 8b - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - dotyczy państwowych jednostek budżetowych

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Anna Milewska-Podgrudna, tel. 22 461 63 70, adres e-mail: Anna.Milewska-Podgrudna@mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl