Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Liderem partnerstwa (Wnioskodawcą), zgodnie z kryterium dostępu muszą być podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.

Efektem projektu będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

W ramach utworzonych systemów franczyzodawcami i franczyzobiorcami są podmioty ekonomii społecznej. System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami.

W wypadku franczyzy społecznej należy uwzględnić rozszerzenie tworzonego systemu o aspekty związane z przenoszeniem misji i działalności  służącej celom społecznym sektora działającego nie dla zysku (sektor ekonomii społecznej i przedsiębiorczość społeczna).

Projekt zapewni stworzenie modelowych rozwiązań, z uwzględnieniem wszystkich wyróżniających franczyzę społeczną aspektów działalność, tj.:

  • przenoszenie działalności społecznej PES;
  • przenoszenie działalności ekonomicznej PES;
  • sposób „opłaty” za korzystanie z systemu franczyzy.

Projekt może przyczynić się do wzmocnienia pozycji na rynku i marki PES, które staną się franczyzodawcami. Jednocześnie, stworzenie modelowych rozwiązań dostosowujących franczyzę do zasad ekonomii społecznej, pozwoli na szybszy rozwój nowych PES.

Grupa inicjatywna lub istniejący PES, który zdecyduje się na bycie franczyzobiorcą, będzie mógł wykorzystać doświadczenie, markę i sposób działania franczyzodawcy – co ułatwi działalność i jej rozwój.

Przy tworzeniu systemów franczyzowych dostosowanych dla PES kluczowe jest zapewnienie takich elementów jak:

  • możliwy do przeniesienia, spisania i odtworzenia model działalności;
  • transferowalna wiedza i metody działania;
  • model działalności możliwy do odtworzenia w innej lokalizacji, nie przywiązany do specyfiki terenu jego prowadzenia;
  • stabilna sytuacja finansowa;
  • potwierdzony pozytywny wpływ społeczny;
  • zasadność replikacji (uzasadnienie popytowe, etc);
  • trwała działalność społeczna i ekonomiczna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt. 3.5 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-001/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-001/17

Pytania i odpowiedzi

Anna Stanisławska-Brylska, tel. 22 461 63 26, adres e-mail: anna.stanislawska-brylska@mrpips.gov.pl

Linki

https://efs.mrpips.gov.pl