Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 13.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER

Załącznik 12 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 13 – Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznejZałącznik 8

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: rzecznictwo@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej