Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.8

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.10.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Jednocześnie Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosku (Kryterium dostępu nr 1 karty oceny merytorycznej):

 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu między innymi ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla łącznie min. 100 osób,
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy poprzez szkolenia beneficjentów, którzy reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:

a) poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,

b) poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,

c) poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych,d)         poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmują uzupełniająco również następujące grupy osób, tj.:

a) przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,) i/lub;
b) przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców) i/lub;
c) przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub;
d) inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi. Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 i 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W zależności od makroregionu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 654 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 z dnia 12.09.2016 r. - aktualny

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu PJB

Załącznik 10 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 – Minimalny zakres szkolenia w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Załącznik 13 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 14 – Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez Instytucję Organizującą Konkurs

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 z dnia 29.07.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu PJB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami - część I - 15.09.2016 r.

Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami - część II - 11.10.2016 r.

Zestawienie danych z systemu CAS


Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: piecza@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.efs.mrpips.gov.pl