Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.7

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 9.12.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

lub

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  lub

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 15 i 16 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97,00%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 506 795,38 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16 z dnia 17.11.2016 r. - AKTUALNY

Poprzednie wersje Regulaminu:
Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16 z dnia 19.10.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: romowie@efs.mrpips.gov.pl

Linki

https://efs.mrpips.gov.pl