Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.7

2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 31.08.2017

Wyniki naboru w działaniu 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/. Natomiast pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs).

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7 września 2017 r.

Termin dostarczenia oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 7 września 2017 r. 

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. wspólnoty mieszkaniowe,
  2. spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) oszczędność energii pierwotnej (efektywność energetyczna budynku) powyżej 25 % do 40% -maksymalny poziom dofinansowania 25%;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 346 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Wersja aktualna:

Wersje archiwalne:

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego:

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych,
ul. Jagiellońska 32 lok.U/5,
70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300,
e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020