Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.7

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 28.04.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zostały określone w pkt 15 i 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-001/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97,00% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-001/16 z dnia 15.04.2016 (AKTUALNY)

Opis zmian w regulaminie konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 – 15.04.2016 r.

Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-001/16 z dnia 1.03.2016 (NIEAKTUALNY)

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (NIEAKTUALNY)

Załącznik 9 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALNY)

Załącznik 9 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi (NIEAKTUALNY)

Załącznik 9 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi (AKTUALNY)

Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER (AKTUALNY)

Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Wytyczne monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik 16 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 17 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER 2014-2020

Załącznik 18 – Katalog cen rynkowych opracowany przez Instytucję Organizującą Konkurs (NIEAKTUALNY)

Załącznik 18 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 (I zmiana - NIEAKTUALNY)

Załącznik 18 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 (II zmiana - AKTUALNY)

Załącznik 19 – Lokalizacja obszarów interwencji w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 17 Regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-001/16

Pytania i odpowiedzi

II część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 ( z dn. 21.04.2016 r.) - pobierz plik

I część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 (z dn. 11.04.2016 r.) - pobierz plik

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: szkolenia@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 70, 22 461 63 63 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Linki

Strona Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej