Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.6

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.07.2016

Wyniki naboru 16.03.2017

16.03.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach projektów o charakterze centralnym

16.02.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa podlaskiego

1.02.2017 r.

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa śląskiego

2.01.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa łódzkiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa podkarpackiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa małopolskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa dolnośląskiego

16.12.2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa pomorskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa świętokrzyskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa kujawsko-pomorskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa lubuskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa lubelskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa mazowieckiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa śląskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa zachodniopomorskiego

5.12.2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa wielkopolskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa warmińsko-mazurskiego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa opolskiego

1.08.2016 r.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:
    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
    ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe.

Partnerzy i Lider muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 15 i 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 z dnia 7.06.2016 r. aktualny

IOK informuje, iż regulamin konkursu został uzupełniony o załącznik nr 17 tj. Metodologię prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Załącznik 1
Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik 11Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 12Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny (9i)

Załącznik 13Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 14Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15Katalog cen rynkowych wybranych wydatków

Załącznik 16Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 17Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Rozdział 17 Regulaminu konkursu nrPOWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: monitoring@efs.mrpips.gov.pl, która będzie czynna do 30 czerwca 2016 r.

Linki

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęcona PO WER 2014-2020