Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.5

2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.04.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekt może być realizowany przez jednego Wnioskodawcę lub w Partnerstwie. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są:

  • W ramach modułu I -  Wnioskodawca lub partner, który posiada zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
  • W ramach  modułu II - Wnioskodawca lub partner, który posiada:
    • zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.)
    • doświadczenie w kształceniu pracowników socjalnych lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej w formie prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub w formie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa odpowiednio w art. 116 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu 1 projektu, którego celem będzie zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 4.1 regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97,00%.
  • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 2 640 000,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. nm. ) oraz przedstawiona w rozdziale VII Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl