Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.5

2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 4.11.2016

28.08.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 ogłoszony w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
  00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być następujące podmioty:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań), które dotyczyły problematyki polityki społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu, w ramach którego zostaną wypracowane, przetestowane i wdrożone modele systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia.

Projekt konkursowy ma wspomóc również realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w zakresie:

 • ograniczania czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych,
 • zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 6.2 i 6.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-009/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 500 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-00-IP.03-00-009/16 z dnia 20.09.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: transferyspoleczne@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16