Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 28.07.2016

Informujemy, że dnia 14.03.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16, zaktualizowaną o rozstrzygnięcie procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Lista Komisji Oceny Projektów (DOCX 52 KB) 

Wyniki naboru 5.12.2016

Listę projektów wybranych do dofinansowania (PDF 404 KB) 14.03.2017 r. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 402 KB) – wersja archiwalna 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

  • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,
  • inne podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach dwóch modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej (PDF 4 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

51 601 360,54 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 466 KB)

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku (PDF 475 KB)

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku (PDF 945 KB)

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 813 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 945 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82/83/85/86  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony: 55 620 09 13/14/16  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony: 87 734 11 09/10, 87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Linki

Ogłoszenie o naborze (DOC 110 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej (PDF 4 MB)

Link do strony z ogłoszeniem naboru