Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 3), RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 29.04.2016

Wyniki naboru 5.07.2016

Informujemy, że 5 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) projekt złożony w odpowiedzi na ww. konkurs nie spełnił wymaganych kryteriów merytorycznych i tym samym nie został wybrany do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu (PDF 2 MB), z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące:

 • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowego w szkołach;
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
 • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej kadry dla gospodarki (PDF 2 MB) oraz w regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 374 400,51 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 804 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 925 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat konkursu udzielają Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77  

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza (DOCX 94 KB).

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej kadry dla gospodarki (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 804 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 465 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej (PDF 470 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej (PDF 856 KB)

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 925 KB)

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 1 MB)