Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.4

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Inteligentny Rozwój

Zakończony 7.11.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O pomoc w ramach naboru mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem. Dopuszcza się, aby jednostki samorządu terytorialnego wspólnie złożyły wniosek. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

PARP może udzielić pomocy w formie finansowania usług doradczych oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców. Usługodawca jest wybierany przez PARP.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów określone w załączniku nr 1 do Regulaminu, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy usług w odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na pomoc w formie finansowania usług w ramach projektu wynosi 894 876,02 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. działania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcom nie przysługują środki odwoławcze od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach dotyczących konkursu wyjaśnień udziela Infolinia PARP w odpowiedzi na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub  801  332 202.