Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.4

ZMIANA TERMINU:2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 03.02.2020 do 30.04.2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą

przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4.

„Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usługi  aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

UWAGA! Zmianie uległ termin naboru -  nabór trwa do 30-04-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0204.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;
  • utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

 

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% wydatków kwalifikowanych projektu, stanowiące środki UE (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.4@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor