Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.12.2016

18.04.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16.
Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwiększono kwotę alokacji do 9 858 366,56 PLN.

Wyniki naboru 18.04.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 433 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. E. Plater 1,

10-562 Olsztyn 

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) funkcji "Wyślij wniosek”. Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (DOCX 348 KB):

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez min.:     

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,     
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,     
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,     
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,     
  • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,     
  • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),     
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,     
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

9 460 717,30 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 348 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 280 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 760 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOCX 348 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:      

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86       

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16       

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77    

Związek ZIT/Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu:

zit.elblag@umelblag.pl

tel. 55 239-33-26

fax. 55 239-32-74 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji ogłaszającej konkurs

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020