Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 16.03.2018

Informujemy, że 23.10.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. 

Informujemy, że 24.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększono kwotę alokacji do 39 939 340,59 PLN.

Wyniki naboru 24.07.2018

Lista wybranych wniosków po procedurze odwoławczej (PDF 292 KB) – 23.10.2018 r.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 293 KB) – 24.07.2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • podmioty zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg (obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
 • podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.,) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi) m.in. poprzez:

 • organizację kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych  zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 956 138,12 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) – obowiązuje od 5.03.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 150 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) - obowiązuje od 10.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 1 MB) – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460: zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w środy w godz. 10.00–12.00.  

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82, tel. 89 512 54 83, tel. 89 512 54 85, tel. 89 512 54 86  
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  tel. 55 620 09 13, tel. 55 620 09 14, tel. 55 620 09 16  
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl,
  tel. 87 734 11 09, tel. 87 734 11 10, tel. 87 610 07 77

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych