Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.01.2017

9.05.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów.

Wyniki naboru 9.05.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 323 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

adres:  ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (DOCX 237 KB), z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe poprzez jednoczesną realizację poniższych działań:

  1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach;
  2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
  3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WWM 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr  3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu (DOCX 237 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 458 692,40 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 237 KB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 742 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 961 KB) 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOCX 237 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji ogłaszającej konkurs

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020