Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 15.05.2017

Lista rankingowa konkursu nr 2.4.2/1/2017 w ramach POIIŚ

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie. 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- Parki narodowe,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z wyłączeniem DGLP,

- urzędy morskie;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 26 stycznia 2017 r. (http://www.pois.gov.pl/media/32540/SzOOP_POIS_1_1.pdf)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 541 KB)

Aktualne dokumenty dla konkursu znajdują się pod tym linkiem

Załączniki do regulaminu:

 

Harmonogram Konkursu (PDF 48 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt (PDF 437 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu. (PDF 142 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (PDF 117 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF 52 KB)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 54 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 244 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych