Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.01.2017

03-07-2017, 10:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 30.06.2017 r. częściową listę ocenionych projektów w ramach naboru konkursowego nr  POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 dla działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Częściowa lista ocenionych projektów – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu GWD;
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w GWD - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku stanowi wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt. „O” wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego (zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i sumę kontrolną wraz z wymaganymi załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna [1] – kod 401);
  • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
  • urzędy morskie (forma prawna – kod 401).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych w zakresie planów ochrony, zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014 – 2020 (PAF)lub w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020. Wyłączeniu ze wsparcia podlegają obszary Natura 2000 leżące na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną między POIiŚ 2014 – 2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej