Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 11.06.2018

Lista rankingowa część I (PDF 242 KB)

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

08.01.2019

Miejsce składania wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie. 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- parki narodowe

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące od dnia 26.03.2018 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 922 KB)

Regulamin konkursu (PDF 776 KB) nieaktualny

Aktualne pliki dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 962 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 1 MB) - nieaktualny

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 1 MB) - nieaktualny

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 651 KB) - aktualizacja 25.04.2018

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 652 KB) - nieaktualny

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia  (PDF 926 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 691 KB)

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 714 KB)

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia  (PDF 821 KB)

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia (PDF 643 KB)

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów (PDF 617 KB) - aktualizacja 24.07.2018

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów (PDF 617 KB) - nieaktualny

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych  (PDF 647 KB)

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 557 KB)

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (PDF 467 KB)

Załącznik nr 11 Karta weryfikacji poprawności formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 658 KB)

Załącznik nr 12 Lista wymaganych załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (PDF 645 KB)

 

Harmonogram konkursu (PDF 383 KB)

Harmonogram konkursu (PDF 381 KB) nieaktualny

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 962 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB) - nieaktualny

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na którym realizowany będzie projekt (PDF 574 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu (PDF 476 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu z instrukcją (PDF 664 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu (PDF 503 KB)

Załącznik nr 7: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF 475 KB)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 433 KB)

Załącznik nr 10: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIiŚ a RPO (PDF 433 KB)

Załącznik nr 11: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości (PDF 483 KB)

Załącznik nr 12: Oświadczenie dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (PDF 419 KB)

 

Edytowalne wersje plików dostępne są na stronie: www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory

Wzór umowy o dofinansowanie

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia  (PDF 652 KB)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia  (PDF 926 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych