Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.4

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 26.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • jednostki naukowe
 • Instytuty badawcze

Zgodnie z wymogami konkursu projekt musi być obowiązkowo realizowany w partnerstwie. Partnerem w projekcie musi być podmiot, którego podstawową działalnością są wdrożenia systemów informatycznych (poprzez wdrożenie systemu rozumie się instalacje i dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracje danych oraz testowanie i uruchomienie systemu informatycznego). Przy czym wymagane jest co najmniej doświadczenie w realizacji 3 projektów z zakresu wdrożenia systemów informatycznych na łączną kwotę 5 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER,w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 5 Osi II Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy.

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności działań IRP oraz profesjonalizacja kadr IRP, poprzez opracowanie jednego z elementów systemu monitorowania efektywności działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych, prowadzonych przez PUP, tj. wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 5 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-007/16 z dnia 12.09.2016 r.

Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 7 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 9 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 10a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi

Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 12 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 13 - Katalog cen rynkowych

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 10a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-007/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: efektywnosc@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-007/16