Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.4

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 12.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 3 Osi Priorytetowej II Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania.

Celem konkursu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie projektu, wpisującego się w typ projektu określony w SzOOP: rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Informacja o zawodach to uporządkowane dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru pracy/ zatrudnienia lub nabywania nowych kompetencji czy też zmiany kwalifikacji zawodowych. Zasoby informacji o zawodach mogą obejmować np. informacje o zadaniach i czynnościach zawodowych, warunkach pracy, wymaganiach psychofizycznych, wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach czy też szansach zatrudnienia.

Zasoby te będą wykorzystywane przez klientów PSZ i innych IRP oraz pracowników tych służb i instytucji, w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, dostosowaniu szkoleń do potrzeb klientów, w obsadzaniu trudnych stanowisk. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych pozwoli na trafne planowanie kariery zawodowej, optymalizację szkoleń dla bezrobotnych, podniesie też kompetencje kadry PSZ i innych IRP. Ich stosowanie będzie rekomendowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 30 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

30 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 6.09.2016 r. - aktualny

Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi

Załącznik 10 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 26.08.2016 r. 

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 29.07.2016 r.

OPIS ZMIAN w Regulaminie konkursu - 29.07.2016 r.

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 30.06.2016 r. 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: zawody@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16