Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.3

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, RPO Opolskiego

Zakończony 26.10.2015

Wyniki naboru

8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1684/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną wszystkie projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienia otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020  (PDF 293 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu  (PDF 286 KB)

 

25 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu. 

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej (PDF 275 KB)

 

31 grudnia 2015 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020. Wszystkie 3 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej (PDF 279 KB)

 

23 i 26 października 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otocznia biznesu RPO WO 2014-2020. Informujemy, iż 4 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie 3 wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej (PDF 278 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Marzec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-745-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej
 • papierowej

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 895 KB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Wparcie uzyskać mogą wnioskodawcy, których prawna siedziba znajduje się na terenie województwa opolskiego*

*na specjalnych warunkach określonych w Regulaminie konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja usług IOB

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. (PDF 574 KB)

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%, natomiast w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – 70%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem 6 360 750,00 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Zakładki Często zadawane pytania na stronie: rpo.opolskie.pl
 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: 77 44 04 721
 • Telefonu: 77 44 04 720-722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel wnioskodawcy

Strona RPO WO

Strona Samorządu Województwa Opolskiego