Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.03.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy projektów, które spełniły wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Nr: 1/2015) w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Wyniki naboru 22.12.2015

Listy projektów

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach każdego etapu konkursu, w tym ostatniego etapu konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru muszą zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów (PDF 440 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 93 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 74 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
  2. Protest wnoszony jest do IP- Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem PARP.
  3. PARP weryfikuje wyniki oceny, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej.
  4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Geneartor Wniosków