Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Zakończony 18.03.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 3 miesiące od upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru muszą zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie, 2) do 50% dla pozostałych przedsiębiorców

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 Regulamin konkursu - obowiązuje od dnia 21.04.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93

Linki

www.poir.parp.gov.pl
Dokumentacja
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Kryteria wyboru projektów
Generator Wniosków