Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.3

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 1.08.2016

Wyniki naboru 31.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca rozstrzygnęła konkurs POIS.2.3/2/2016. Zgodnie z pkt 93 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.3/2/2016 typ 1

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.3/2/2016 typ 2

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem:  https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

  • Typ projektów 1
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
  • Typ projektów 2
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 55% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem Konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej