Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.3

2.3 Aktywność eksportowa, RPO Pomorskiego

Zakończony 29.04.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej 

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:  /x7tx0no864/SkrytkaESP  lub  /x7tx0no864/Skrytka Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typu beneficjenta wymienionego w pkt 6 opisu Działania 2.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ewentualnych partnerstwach z:

- innymi IOB,

- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,

- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,

- przedsiębiorcami,

- organizacjami pozarządowymi,

- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostkami sektora finansów publicznych posiadającymi osobowość prawną (niewymienionymi wyżej).
Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmiot posiadający osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.3 zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia eksportowego MŚP realizowane w formule projektu grantowego. 

Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się:

- udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP.

- organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,

- przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych.

Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia możliwe będzie m.in.:

- przeprowadzanie badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu,

- tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm (poprzez np. sieć brokerów, elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:  

Kryteria formalne (obligatoryjne):  

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym  

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):  

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Sposób realizacji projektu  

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Koszty i budżet projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu  

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):  

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu  

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu  

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Partnerstwo
C.2. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje
C.3. SUERMB  

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do  SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie projektu grantowego wynosi 85%. Wsparcie projektu na poziomie beneficjenta grantowego nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 64 079 309 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.  Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:  

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,  
• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru w ramach Działania 2.3. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Piotr Bejrowski, tel. (58) 326 81 22, e-mail p.bejrowski@pomorskie.eu,  

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

Zobacz ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020