Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, Polska Cyfrowa

Zakończony 29.02.2016

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Spośród 16 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 5 projektów, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie ponad 166 mln PLN.

______________________________________________________

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 5 projektów, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie 94,3 mln PLN.

______________________________________________________

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w efekcie przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 POPC „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, jeden projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

______________________________________________________

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż Komisja Oceny Projektów 18 maja 2016r. zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 POPC „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowano 8 projektów.

Wyniki naboru 10.08.2016

zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania 2.3.2  (XLSX 13 KB)

____________________________________________________

lista projektów wybranych do dofinansowania 2.3.2 (PDF 245 KB)

____________________________________________________

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej po procedurze odwoławczej

____________________________________________________

2.3.2 kultura po ocenie formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2016

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.
Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów, jednak nie mniej niż 30 punktów oraz uzyskać wystarczającą liczbę i odsetek punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 400 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.3.2 kultura  (DOC 883 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 2.3.2 kultura  (DOCX 90 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2.3.2 kultura  (DOC 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie 2.3.2 kultura

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu proszę przesyłać na adres mailowy:
konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl.

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie instytucji organizującej konkurs