Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.21

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.08.2021 do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 6:Dostępnośćszansą na rozwój 2 , w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa  

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1809, z późn. zm.),
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

 1. aktywnych działań rekrutacyjnych mających na celu uświadomienie potencjalnym uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących.
 2. działań szkoleniowych, których program zawierać będzie, m.in.:
  • część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,
  • część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach: 
   • produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub
   • projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
 3. działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowych, o których mowa w pkt. 2 (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

 • ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);
 • kryteria dostępu;
 • kryteria horyzontalne;
 • ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 11 000 000,00 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
 2. Protest wnoszony jest do PARP.
 3. PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.
 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach dotyczących konkursu wyjaśnień udziela Infolinia PARP w odpowiedzi na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202.