Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.21

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 24.08.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa  

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1809, z późn. zm.),
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

 1. aktywnych działań rekrutacyjnych mających na celu uświadomienie potencjalnym uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących.
 2. działań szkoleniowych, których program zawierać będzie, m.in.:
  • część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,
  • część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach: 
   • produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub
   • projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
 3. działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowych, o których mowa w pkt. 2 (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

 • ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);
 • kryteria dostępu;
 • kryteria horyzontalne;
 • ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 11 000 000,00 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumentacja.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
 2. Protest wnoszony jest do PARP.
 3. PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.
 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach dotyczących konkursu wyjaśnień udziela Infolinia PARP w odpowiedzi na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202.