Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.2

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.04.2016

Wyniki naboru 31.01.2017

Wyniki naboru wniosków

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

nie później niż styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

a)    dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

b)    papierowej za pośrednictwem:

operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP) lub

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

1)    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2)    podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

3)    reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),

4)    organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),

5)    organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),

6)    organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),

7) przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, skierowane do przedstawicieli MMŚP. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania: 

1)    analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

2)    realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

3)    realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku,o której mowa w pkt. 1).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe

Wzory umów o dofinansowanie – standardowy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.power.parp.gov.pl