Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.2

ZMIANA TERMINU: 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 12.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a)      przedsiębiorcy,

b)      podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c)      podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d)      reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),

e)      organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.),

f)       organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),

g)      organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

1)      przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;

2)      przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;

3)      przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

4)      zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3;

5)      zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a)   ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b)   kryteria dostępu;

c)    kryteria horyzontalne;

d)   ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo;

e)   kryteria premiujące.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi90 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 5 150 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 4 635 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
  2. Protest wnoszony jest do PARP.
  3. PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.
  4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22  574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich