Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów / 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 7.01.2020

 Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 356 KB) – 25.05.2020 r.

23.02.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałanie 2.2.1.

20.04.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałaniu 2.2.1.

21.06.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałaniu 2.2.1.

21.09.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych w związku ze wzrostem kursu euro oraz w wyniku powstałych oszczędności w ramach Poddziałania 2.2.1.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700,

e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg (wykluczone są podmioty będące organem prowadzącym szkołę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt. Obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary);
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 628) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji  nauczycieli  w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/ placówkę systemu oświaty.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w  pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół  lub placówek systemu oświaty oraz włączania  narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 108 822,38 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 1 MB) – obowiązuje od 2.12.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82 tel. 89 512 54 83 tel. 89 512 54 85 tel. 89 512 54 86
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl, tel. 55 620 09 13 tel. 55 620 09 14 tel. 55 620 09 16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl, tel. 87 734 11 09 tel. 87 734 11 10 tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS2 (całodobowo).

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020