Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 2.2

2.2 Infrastruktura drogowa, Polska Wschodnia

Zakończony 31.10.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, w terminie: od 3 października 2016 r. do 31 października 2016 r., do godz. 16:00:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1)  miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
2)  województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;
3)  związki lub stowarzyszenia utworzone przez miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz jednostki samorządu terytorialnego;

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Budowę lub przebudowę drogi:
1)  krajowej lub wojewódzkiej w obrębie miast wojewódzkich: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
2)  wojewódzkiej w obszarach funkcjonalnych ww. miast wojewódzkich lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ww. miasta wojewódzkiego;
3)  krajowej w obszarach funkcjonalnych ww. miast lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ww. miasta wojewódzkiego (zarządzanej na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria  zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

800 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu w § 14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwemformularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o konkursie