Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.2

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.12.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem:https://gwd.nfosigw.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty  dotyczące  instalacji  przetwarzania  odpadów  w procesie recyklingu  - które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w ramach typu projektu nr 4 w pkt. 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności jest określany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej bądź pomocy de minimis i wynosi maksymalnie 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi  na  pytania  udzielane  są  indywidualnie i zamieszczane są na  stronie internetowej IW w  zakładce„Punkt  informacyjny”,  jednakże  w  przypadku gdy  liczba pytań jest znacząca, w zakładce   „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,47,ix-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html