Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie, RPO Podlaskiego

Zakończony 25.11.2016

Wyniki naboru zostały ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w dniu 10.02.2017 roku.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02  

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w dwóch formach:

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA2014 EFS dla RPOWP (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Wniosek w formie papierowej można dostarczyć pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30. Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dopuszcza się możliwość, aby wnioski w wersji papierowej mogły wpłynąć dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu (tj. do 30 listopada 2016 r. do godziny 15.30).

Wnioski w formie elektronicznej powinny wpłynąć najpóźniej w dniu zamknięcia naboru, tj. do 25 listopada 2016 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • gminy
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (aktualizacja z 10.01.2017 r.) - OBOWIĄZUJĄCA WERSJA

Regulamin konkursu (aktualizacja z 20.10.2016 r.)

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) 

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)  

Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) 

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej: rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247. 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Poleska 89,15 - 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Infolinia: 0 801 308 013  

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1,18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20  

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a, 16-400 Suwałk

i Godziny pracy: pn. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76  

 

Linki

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego: rpo.wrotapodlasia.pl

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - treść