Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego

Zakończony 30.12.2019

Wyniki naboru

Zakończenie oceny w konkursieInformujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-066/19 30.09.2020 r.

Ocenie zostało poddanych 66 wniosków o dofinansowanie, z których:
- 65  uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia
,- 49 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 49 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.Do dofinansowania wybranych zostało 49 projektów o wartości dofinansowania 20 380 870,92 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, sporządzone w wersji papierowej. Oświadczenie musi być podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł być rekomendowany do dofinansowania, musi spełnić wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne dostępu i uzyskać minimum punktowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • w przypadku pomocy de minimis - 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach - 50% kosztów kwalifikowalnych.

Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.

Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 865 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela Wnioskodawcom Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi