Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 4.05.2017

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza listę projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 31 marca do 4 maja 2017 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 550 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA! Zmiana regulaminu konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu (DOCX 18 KB) z dnia 18.04.2017 r.

Regulamin konkursu (DOC 675 KB) z dnia 18.04.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 738 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do dnia 17.04.2017 r.)

Regulamin (DOC 741 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca do dnia 17.04.2017 r.)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 851 KB)

Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych (DOC 821 KB)

Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych (PDF 256 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (DOC 149 KB)

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 260 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (DOC 109 KB)

Załącznik 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (PDF 258 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (DOC 75 KB)

Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 285 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika KOP (DOC 77 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika KOP (PDF 287 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 80 KB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 290 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 75 KB)

Załącznik 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 285 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (DOC 178 KB)

Załącznik 10 Wzór karty oceny formalnej (PDF 382 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (DOC 246 KB)

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 431 KB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 1 MB)

Załącznik 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 661 KB)

Załącznik 13 Program - część 1 (7Z 96 MB)

Załącznik 13 Program - część 2 (7Z 33 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik 1 (DOCX 149 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 12 (DOC 1 MB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.przestrzen@mr.gov.pl

Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/17, w ramach Działania 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju,  przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie 30 marca br. w godzinach 11.00-14.00 w sali nr N035 (wejście od ul. Żurawiej).

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 161 KB) do 28 marca na adres konkurs.przestrzen@mr.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego (PDF 741 KB)