Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.06.2016

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie w konkursie. Poniżej znajduje się lista projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie KOP.

W dniu 21 lipca 2016 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych.

Spośród 6 wniosków złożonych podczas naboru, 5 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, natomiast 1 został odrzucony gdyż nie spełnił kryterium oceny formalnej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

 

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 maja do 30 czerwca 2016 r. od wtorku do czwartku. W dniach od 31 maja do 29 czerwca w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 30 czerwca tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wniosku o charakterze wdrożeniowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

przesyłką kurierską;

pocztą;

albo

w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • inspektoraty nadzoru budowlanego
  • urzędy wojewódzkie
  • organizacje pozarządowe
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

4 329 900 zł.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.budownictwo@mr.gov.pl