Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.18

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.02.2016

Instytucja Organizująca Konkurs  nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 w dniu 3 sierpnia 2016 r. zaakceptowała listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie.

W dniu 29.09. 2016 r. Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w części przeznaczonej na projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej 7 531 534,02 PLN do kwoty 8 909 271,02 PLN, w wyniku czego  łączna alokacja na konkurs wynosi 64 467 071,02 PLN.

Zmianie uległa również Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie. Aktualizacja jest wynikiem trwającej w ramach Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 PO WER procedury odwoławczej w stosunku do projektów, które uzyskały ocenę negatywną na wcześniejszych etapach konkursu, a której wynik,  zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, j.t.), był przedmiotem protestu. W przypadku uwzględnienia protestu, projekty kierowane były do właściwego etapu oceny. W efekcie oceny merytorycznej, projekty zostały umieszczone na Liście, wg ostatecznie uzyskanej punktacji (tj. przy uwzględnieniu punktów otrzymanych w ramach procesu negocjacji).

Uwzględniając dotychczasowe aktualizacje w ramach oceny merytorycznej 47 projektów zostało ocenionych pozytywnie. Opublikowana lista zawiera zatem 47 pozycje; projekty zamieszczone na pozycjach od 1 do 37 zostały wybrane do dofinansowania, natomiast projekty na pozycjach od  38 do 47 z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie są wskazane do objęcia dofinansowaniem.

W nawiązaniu do zaktualizowanej w dniu 12 stycznia 2017 r. Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie Instytucja Organizująca Konkurs informuje o kolejnej aktualizacji Listy. W związku z zakończeniem postępowań sądowych dotyczących procedury odwoławczej od oceny wniosków o dofinansowanie oraz odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę wyłonionego wcześniej do dofinansowania pozostała do rozdysponowania w ramach konkursu niewykorzystana część alokacji, w tym część rezerwy na procedurę odwoławczą w wysokości 2 309 352,90 zł.

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na kwotę 1 974 892,45 zł dwóm kolejnym projektom z listy rankingowej w ramach niewykorzystanej alokacji. Po zaktualizowaniu listy rankingowej całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 64 132 610,57 zł, przy czym alokacja na konkurs nie ulega zmianie i wynosi 64 467 071,02 zł.

Wyniki naboru 29.02.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania(PDF 375 KB) - aktualizacja z dnia 21 marca 2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 1 MB) - aktualizacja z dnia 12 stycznia 2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 934 KB) - aktualizacja z dnia 16 listopada 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 136 KB) - aktualizacja z dnia 10 października 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 119 KB) - aktualizacja z dnia 29 września 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 824 KB) - aktualizacja z dnia 21 września 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 2 MB) - aktualizacja z dnia 13 września 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 2 MB) - aktualizacja z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja z dnia 25 sierpnia 2016 r. (PDF 2 MB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 3 sierpnia 2016 r. (PDF 120 KB)

Lista członków KOP (PDF 220 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie.

Na kopercie należy umieścić pełną nazwę i adres Instytucji Organizującej Konkurs (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa) oraz Wnioskodawcy i dopisać: „w odpowiedzi na konkurs  POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15”.

Przesyłki składane:

 • osobiście lub przesyłane pocztą kurierską – należy składać w biurze podawczym (punkcie obsługi klienta) MSWiA, ul. Rakowiecka 2a, Warszawa;
 • przesyłką pocztową – należy adresować: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą przyjmowane od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r. Wnioski o dofinansowanie złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie składania wniosków lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA,
 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (2 egzemplarze).

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej można dostarczać:osobiście,przesyłką rejestrowaną (kurierską, pocztą).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;  
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacja pozarządowa;
 • szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
 • jednostka naukowa;
 • instytucja szkoleniowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu planowane jest  wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

 • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
 • automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi, poprzez:

 • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
 • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w Regulaminie konkursu (PDF 2.45 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 800 złotych i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze współfinansowania krajowego. W ramach alokacji na konkurs wyodrębnia się rezerwę finansową w wysokości 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na ewentualne protesty Wnioskodawców.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  (PDF 2.45 MB)

Załączniki:

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 595.21 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 781.8 KB) - wzór zaktualizowany 26 stycznia 2016 r.  (kolorem czerwonym oznaczono wszystkie zmiany w stosunku do Wzoru umowy obowiązującego dotychczas)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza jest opisana w Regulaminie konkursu (PDF 2.45 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat.drkl@mac.gov.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 22 245 54 52, 22 245 59 11.  

Linki

Strona instytucji organizującej konkurs

Ogłoszenie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA