Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.18

Zmiana terminu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 26.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)       jednostka samorządu terytorialnego;

b)       stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego;

c)       organizacja pozarządowa;

d)       partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);

e)       przedsiębiorca;

f)        szkoła wyższa;

g)        jednostka naukowa.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej: https://IP.MSWIA.GOV.PL

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.    

Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.   

Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty 50 000 zł. Projektem należy objąć co najmniej 20 JST.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 34 133 400 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące i czterysta złotych)

oraz budżetu Państwa w kwocie 6 366 600 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy i sześćset złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.Wzór wniosku znajduje się w aplikacji SOWA na stronie internetowej: https://sowa.efs.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Pytania i odpowiedzi

IOK zorganizuje spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminie i zasadach uczestnictwa na spotkaniu

IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl) i telefonicznie pod numerami telefonów: 

694 444 163,

22 60 145 63,

22 60 155 40.   

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.

Linki

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020