Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.03.2017

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”

 W dniu 30 maja 2017 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Na konkurs wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Sześć projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej i przeprowadzonych negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-05-31

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich,

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu zakładającego realizację następujących modułów szkoleniowych: 

  1. warsztaty zwiększające kompetencje pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze kadrowym i finansowym, w zakresie rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej, prawa pracy, kadr i płac,
  2. warsztaty zwiększające efektywność wykorzystania analitycznych oraz ewidencyjnych narzędzi informatycznych przez pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 3000 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER  

Załącznik 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER  

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER    

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny 

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP  

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (wersja 2.0)  

Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (wersja 1.4) 

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER  (dla wnioskodawcy)   

Załącznik 12 Szacowana liczebność uczestników w każdej z grup w podziale na apelacje 

Załącznik 13 Tematy poszczególnych warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej wraz ze szczegółowym zakresem zagadnień tematycznych 

Załącznik 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 .

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi   

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości