Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 13.03.2017

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury” 

W dniu 31 maja 2017 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury” zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Na konkurs wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie (sześć przewidujących przeprowadzenie szkoleń w ramach modułu I oraz pięć – w ramach modułu II).

Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.W wyniku oceny merytorycznej i przeprowadzonych negocjacji dofinansowanie przyznano 2 projektom (po jednym w każdym module).  

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-05-15

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów zakładających opracowanie i wdrożenie programu szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury w jednym z dwóch poniższych modułów:

1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej - problematyka wyłudzeń podatku VAT – dostępna alokacja 1 480 000 PLN

2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet – dostępna alokacja 1 760 000 PLN.

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 800 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 240 000

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu   

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 . Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi 

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości