Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.02.2017

W dniu 19 kwietnia 2017 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator” zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Na konkurs wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

Trzy projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej i przeprowadzonych negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-04-15

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać:

• w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

• w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

• osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30 w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dniu 15 lutego 2017 roku (tj. ostatnim dniu naboru), po godzinie 15:30 możliwe jest złożenie wniosku bezpośrednio w sekretariacie IOK (Departament Strategii i Funduszy Strukturalnych): tj. w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie, pok. nr 414. Sekretariat czynny jest do godziny 16:15),

• przesyłką kurierską,

• pocztą. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

• organizacje pozarządowe,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• przedsiębiorcy,

• szkoły wyższe,

• jednostki naukowe,

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji  – Koordynatora (CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (15 CAM oraz CAM-K), a także standaryzację działania już istniejących Centrów. Wynikiem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:

1. zintegrowanie informacji,

2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych,

3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług mediacyjnych.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:

1) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

2) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu    

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 938 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF)  

Regulamin konkursu - wersja archiwalna - plik (PDF)

załącznik nr 1: wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER – wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF)  

załącznik nr 1: wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 2: Karta oceny formalnej – wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 2: Karta oceny formalnej - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej – wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r.(obowiązująca) - plik (PDF) 

 załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 4: wzór deklaracji poufności dla członka KOP - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 4: wzór deklaracji poufności dla członka KOP - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 5: wzór deklaracji poufności dla obserwatora KOP -wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 5: wzór deklaracji poufności dla obserwatora KOP - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 6: wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 6: wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 7: wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 7: wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 8: wzór wniosku o dofinansowanie projektu - plik (PDF) 

załącznik nr 9: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - plik (PDF) 

załącznik nr 10: wzór umowy o dofinansowanie - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 10: wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna - plik (PDF)  

załącznik nr 11: Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

załącznik nr 11: Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna - plik (PDF)  

załącznik nr 12: zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) 

 załącznik nr 12: zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER - wersja archiwalna - plik (PDF) 

załącznik nr 13: Minimalny zakres szkoleń oraz funkcjonalności narzędzia informatycznego i infolinii - wersja po zmianach z dnia 4.01.2017 r. (obowiązująca) - plik (PDF) ` 

załącznik nr 13: Minimalny zakres szkoleń oraz funkcjonalności narzędzia informatycznego i infolinii - wersja archiwalna - plik (PDF)  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:-  sala 501 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, 19 stycznia 2017 r.  w godz. 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc )  na adres email: power@ms.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 stycznia 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 265, (22) 23 90 563.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób zainteresowanych aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 .

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi 

 

UWAGA: 

Zmiana Regulaminu konkursu – dotyczy  Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13.  Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 5 stycznia 2017 r. 

Uzasadnienie: modyfikacja ma jedynie charakter techniczny (dotyczy wyłącznie zmiany numeru naboru) i wynika z funkcjonalności zewnętrznych systemu SL 2014, który uniemożliwia rejestrację konkursu pod pierwotnym numerem. Konkurs otrzymuje numer POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17. 

 

Linki

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości