Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 23.01.2017

W dniu 31 marca 2017 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Na konkurs wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

Trzy projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej i przeprowadzonych negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.04.2017 roku

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Dla uznania wniosku o dofinansowanie za złożony w terminie decydująca jest data wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosku w wersji papierowej.

W dniu 23 stycznia 2017 roku (tj. ostatnim dniu naboru), po godzinie 15:30 możliwe jest złożenie wniosku bezpośrednio w sekretariacie IOK (Departamentu Strategii i Funduszy Strukturalnych): tj. w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie, pok. nr 414. Sekretariat czynny jest do godziny 16:15.

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości[1],
 • przesyłką kurierską,
 • pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu zakładającego opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi, a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie dedykowanych szkoleń dla kadry sądów rejonowych.

W ramach projektu powinny być opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe:

 1. program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami,
 2. program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego,
 3. program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych.

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 1500 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: Zmiana regulaminu konkursu - dokonane zmiany mają na celu skorygowanie opisu grupy docelowej organizowanych szkoleń, który w aktualnym brzmieniu błędnie sugeruje, że sędziowie-wizytatorzy również są pracownikami sądów rejonowych (s. 8-9 i s. 27 Regulaminu). Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 16 grudnia 2016 r.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 16.12.2016 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna 

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER 

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

Załącznik 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0) 

Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (wersja 1.3) 

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 11Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (dla wnioskodawcy) 

Załącznik 12 Minimalny zakres tematyczny programów szkoleń

Załącznik 13 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556 . Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Pytania i odpowiedzi 

 

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości