Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.07.2016

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 "Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury".

W dniu 10 października 2016 roku członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 "Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury" zakończyli ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs.

Na konkurs wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie. 10 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej stwierdzono, że 4 projekty nie spełniają kryteriów wyboru projektów.  5 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów, z czego, biorąc pod uwagę alokację dostępną na konkurs (3 000 000 PLN), dofinansowanie przyznano 1 projektowi. 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę na etapie oceny merytorycznej (przed rozstrzygnięciem konkursu).

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2016 r. (październik)

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich,

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (http://www.sowa.efs.gov.pl) oraz w formie papierowej (1 egz.) wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa);
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacja pozarządowa,
  • partner społeczny,
  • przedsiębiorca,
  • szkoła wyższa,
  • jednostka naukowa,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektu obejmującego: 

1. opracowanie programu przygotowania rzeczników prasowych i pracowników biur prasowych sądów i  prokuratur do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów; 

2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 800 uczestników: rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur (osób wspierających merytorycznie pracę rzeczników), prezesów (wiceprezesów) sądów, szefów (zastępców szefów) prokuratur. 

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

3 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl,faksem pod nr (22) 52-12-257 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK www.ms.gov.pl oraz na portalu.

Pytania i odpowiedzi (PDF 443 KB)

Linki

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości