Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

ZMIANA TERMINU: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.04.2020

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 22.10.2020 r. ogłosiła wynik naboru w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych” . Do dofinansowania wybrano 1 projekt na kwotę 3 972 594,50 zł.

Wyniki naboru 22.10.2020

Lista rankingowa (PDF 585 KB)

Informacja o KOP (PDF 370 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do sierpnia 2020 r.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikatem z 19 marca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, został wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

2. Załączniki od 2 do 7 do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa). Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu. Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.        

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl

Linki

https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip06-00-01420