Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.05.2019

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 16 grudnia 2019 r. opublikowała informację o projektach wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa". Do dofinansowania wybrano 12 projektów na kwotę 13 397 657,80 zł.

Wyniki naboru 16.12.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 614 KB)

Informacja o składzie KOP (PDF 375 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do listopada 2019 r.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

1. Komunikatem  z dn. 16 grudnia 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Zmiana wchodzi w życie wraz z dniem jej ogłoszenia.

2. Komunikatem z dn. 16 maja 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r.

3. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, iż w zapisie w Regulaminie Konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19, w podrozdziale 2.3.2 Program, pkt 1, zdanie ostatnie zamiast „Program będzie liczył do 30 stron tekstu formatu A4” powinno brzmieć: „Analiza będzie liczyła do 30 stron tekstu formatu A4”. Wprowadzona modyfikacja ma charakter stylistyczny i nie pociągają za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. W szczególności modyfikacja nie nakłada na potencjalnych wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawęża możliwych form wsparcia do zastosowania w projektach możliwych do dofinansowania.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 489 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy - projekt ryczałtowy (DOCX 13 MB)

Wzór umowy - pow. 100 tys. (DOCX 13 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa). Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu. Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.        

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 65 83, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl. 

Linki

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 - Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 674 KB)

Załącznik nr 2-8 (DOCX 202 KB)

Informacja o kursie obrachunkowym stosowanym do przeliczeń wartości w ramach konkursu POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 (PDF 177 KB)

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji